صفحه آرشیو

شاگردان مکتب امام صادق(ع)

تعداد شاگردان مکتب و دانشگاه امام صادق علیه السلام

تعداد شاگردان مکتب و دانشگاه امام صادق علیه السلام درباره ی تعداد دقیق شاگردان امام صادق علیه السلام نظرهای گونا گونی وجود دارد؛ برخی عدد آنهارا فراتر ازشمار چهارهزار وبرخی کمتر ویا مساوی با چهار هزاروکمتر ازآن دانسته اند؛ به هر روی جمع…