نام کتاب : آیات ولایت (جلد پنجم : آیه اطاعت)
مولف : دکتر سید محمد مرتضوی
ناشر : انتشارات آشیانه مهر
چاپ : اول/۱۳۹۰

نام کتاب : آیات ولایت (جلدچهارم:آیه تطهیر)
مولف : دکترسید محمد مرتضوی
ناشر : انتشارات آشیانه مهر
چاپ : اول/۱۳۹۰

آیات ولایت (جلدسوم)
۲۵ مهر ۱۳۹۶

نام کتاب : آیات ولایت (جلدسوم : ایه اکمال)
مولف : دکتر سیدمحمد مرتضوی
ناشر : انتشارات آشیانه مهر
چاپ : اول/۱۳۹۰

آیات ولایت (جلددوم)
۲۵ مهر ۱۳۹۶

نام کتاب : آیات ولایت (جلددوم)
مولف : دکتر سیدمحمد مرتضوی
ناشر : انتشارات آشیانه مهر
چاپ : اول/۱۳۹۰