صفحه آرشیو

شبهات مرگ

نقدهای دینی به تجربه نزدیک به مرگ

از پیامدهای NDE، گرایش بیشتر افراد به مذهب و معنویت می باشد. علاوه براین، وقایع رخ داده در NDE و نیز فضایی كه این NDE در آن به وقوع پیوسته است، اكثراً با آموزه های دینی از جهان پس از مرگ همخوانی دارد. ازاین رو برخی از پژوهشگران تجربه های…