صفحه آرشیو

شبهه تحريف قرآن

شبهه تحریف قرآن

شبهه تحریف قرآن معانى و اقسام تحریف لغت «تحریف» به چند معنى استعمال مى شود که نسبت به بعضى از معانیش در قرآن واقع شده، نسبت به بعضى معناى دیگرش راهى به قرآن ندارد و نسبت به بعضى معانى دیگرش راه یافتن آن به قرآن مورد اختلاف است…