مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: شبهه تناقض  بیرون کشیدن تیر از پای حضرت علی ع و بخشیدن انگشتر به سائل در حال نماز