صفحه آرشیو

شبهه تناقض  بیرون کشیدن تیر از پای حضرت علی ع و بخشیدن انگشتر به سائل در حال نماز

شبهه تناقض  بیرون کشیدن تیر از پای حضرت علی ع و بخشیدن انگشتر به سائل در حال نماز

شبهه تناقض  بیرون کشیدن تیر از پای حضرت علی ع و بخشیدن انگشتر به سائل در حال نماز این شبهه به صورت های گوناگون مطرح می‌شود. که شکل های مختلف این پرسش در ذیل آورده می‌شود: ۱- چگونه است که حضرت علی ع در حال نماز تیر از پای…