صفحه آرشیو

شبهه در آوردن تیر از پای حضرت علی علیه السلام

شبهه در آوردن تیر از پای حضرت علی علیه السلام

شبهه در آوردن تیر از پای حضرت علی علیه السلام شبهه در آوردن تیر از پای حضرت علی علیه السلام و تعارض آن با سوار شدن بچه ها بر روی دوششان در سجده نماز شبهه تناقض  بیرون کشیدن تیر از پای حضرت علی ع و بخشیدن انگشتر به سائل در حال نماز چه طور…