صفحه آرشیو

شبهه در مورد حقانیت داعش

شبهه در مورد حقانیت داعش

شبهه در مورد حقانیت داعش آیا این درست است که داعش، دین اسلام را عملی تر و دقیق تر از هر گروه یا دولت اسلامگرایی، اجرا و تمدن اسلامی را احیاء کرده است؟ منظور اصلی من چاپ پول اسلامی، دریافت و پرداخت دقیق زکات، رسیدگی سریع و قاطعانه به جرائم…