صفحه آرشیو

شبهه دلیل ایراد حدیث غدیر از طرف پیامبر اکرم

شبهه دلیل ایراد حدیث غدیر از طرف پیامبر اکرم

شبهه دلیل ایراد حدیث غدیر از طرف پیامبر اکرم یک وهابی می گفت در واقعه غدیر پیامبر به خاطر اختلاف امام علی با کسانی بر سر غنیمت جنگی،گفته امام علی دوست من است.چه جوابی دارد؟ در جواب به این شخص بگویید: این ادعا از چند جهت قابل خدشه و مردود…