صفحه آرشیو

شبهه عدم حضور امام حسن و حسین هنگام ضربت خوردن

شبهه عدم حضور امام حسن و حسین هنگام ضربت خوردن

شبهه عدم حضور امام حسن و حسین هنگام ضربت خوردن آیا صحیح است که هنگام ضربت خوردن امام علی (ع) در نمار صبح، امام حسن و امام حسین حضور نداشتند؟ پرسش مداحان می خوانند که پس از شهادت علی (ع) ایشان پیش امام حسن و امام حسین رفتند. آیا در نماز…