صفحه آرشیو

شبهه پیرامون لیله المبیت

شبهه پیرامون لیله المبیت

شبهه پیرامون لیله المبیت یک وهابی میگفت خوابیدن علی(ع) جای پیامبر(ص) چندان افتخار ندارد چون در آن لحظه که کفار در خانه پیامبر(ص) وارد شدند علی طبیعتا صدای ایشان را شنید و ملحفه ای که بر رویش بود را کنار زد و ایشان(کفار) نیز وقتی دیدند که…