صفحه آرشیو

شبکه اطلاع رسانی اسلامی دانا فجر

شبکه اطلاع رسانی اسلامی دانا فجر

شبکه اطلاع رسانی اسلامی دانا فجر کشور مکان استقرار ایران-قم مصاحبه با مسئول شبکه  ‌‌‌اشـاره‌: ره آورد نور در راستای معرفی شبکه‌های اطلاع‌رسانی اسلامی در کشور، که به‌ منظور‌ نشر‌ اندیشه‌ها و مـعارف اسـلامی درسـطح…