شرق شناسی و مهدویت
۰۹ بهمن ۱۳۹۶

شرق شناسی و مهدویت     شرق شناسی و مهدویت مشخصات کتاب: موسوی، رضی، _ شرق شناسی و مهدویّت دفتر اول/ مؤلف سید رضی موسوی. _ قم: بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج). ؛ مرکز تخصصی مهدویّت، ۱۳۷۹٫ … ص. …ریال:                                     ISBN: 978-964-7428-88-0 فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیپا. کتابنامه: ص [۳۷۶]- ۳۸۹؛ همچنین به […]