صفحه آرشیو

شریف الدین حسینی جرجانی استرآبادی

ششم ربیع الثانی

ششم ربیع الثانی ۱- مرگ هشام بن عبدالملک (۱۲۵ هجری قمری) ۲- مرگ منصور دوانقی (۱۵۸ هجری قمری) ۳- درگذشت شریف الدین حسینی جرجانی استرآبادی (۸۱۶ هجری قمری) --- ۱- مرگ هشام بن عبدالملک (۱۲۵ هجری قمری) هشام بن عبدالملک از قبیلهٔ…