صفحه آرشیو

شستن ظرف و جارو زدن جلو در منزل، باعث جلب روزى مى‏ شود.