صفحه آرشیو

شفاعت

شفاعت

شافعان در قرآن

شفاعت انبیاء ( علیه السلام) در دنیاشفاعت نمودن انبیای عظام ( علیهم السلام) در بارگاه الهی حق است. از قرآن حکیم استنباط می شود که انبیاء ( علیهم السلام) در این دنیا هم امّت خویش را شفاعت می کنند. در زیر، شفاعت امّت به وسیله ی بعضی انبیاء (…