صفحه آرشیو

شمول حدیث “من مات” نسبت به پیامبر (ص)

شمول حدیث “من مات” نسبت به پیامبر (ص)

شمول حدیث "من مات" نسبت به پیامبر (ص) آیا حدیث "هر کس بمیرد و در گردن او بیعتی نباشد به مرگ جاهلیت مرده است" شامل حال خود پیامبر (ص) می شود؟ پرسش حدیثی را که اهل سنت در مسئله بیعت روایت می کنند (هر که بمیرد و در گردن او بیعتی…