صفحه آرشیو

شناخت خدا از نگاه عرفاني امام حسين (ع)

شناخت خدا از نگاه عرفاني امام حسين (ع)

انسان و زندگی اجتماعی در قرآن

دانشوران در مورد زندگی اجتماعی انسان بر یک رأی نیستند؛ برخی زیست شناسان، روان شناسان، فیلسوفان و مفسران همانند مک دوگال، فروید (۱)، ابونصر فارابی، (۲) علامه طباطبایی، (۳) و استاد مطهری، (۴) رویکرد به زندگی اجتماعی را برخاسته از نهاد و فطرت…

شناخت واژگان اجتماعی قرآن و بسامد آن

در قرآن کریم واژه ی جامعه و مجتمع به کار نرفته است، ولی واژگانی هم چون: امت، ناس، اناس، شعوب، قوم، قبایل، قرن، قرون، شریعت، شرعه، شیع، منهاج، مترف، ملأ، ملوک، طاغوت، جبار، ولی، اولیا، مصلح و امام، فراوان به کار رفته است که بیانگر رویکرد و…