صفحه آرشیو

شواهد شأن نزول آیه تطهیر ۲

شواهد شان نزول آیه تطهیر ۲

شواهد شان نزول آیه تطهیر ۲ شواهد شأن نزول آیه تطهیر ۳ شواهد شأن نزول آیه تطهیر ۱ ویژگی‏هاى اهل‏ البیت یکى از راههاى مشخص کردن مصداق اهل‏بیت تبیین ویژگیهاى آنان است. این قاعده اختصاص به اهل‏بیت ندارد، بلکه براى هر گروه، جمعیت و…