صفحه آرشیو

شیعه در غرب

تقویت همبستگی اجتماعی در دوران گسترش افراط‌گری و اسلام‌هراسی

در نشست سالانه مسئولان شورای هماهنگی مسلمانان و کلیسای انجیلی مطرح شد: تقویت همبستگی اجتماعی در دوران گسترش افراط‌گری و اسلام‌هراسی به نقل از رایزنی فرهنگی سفارت ج اا در آلمان نشست سالانه مسئولان شورای هماهنگی مسلمانان و کلیسای…