صفحه آرشیو

شیعه شناسی شیعه

شیعه شناسی

مرورى بر تاریخ مناسبات کلیسا و دولت در مسیحیت غربى

مقدمه مسیحیت غربى یک دین یکپارچه که بر حقیقت کتاب مقدس، واقعیت خدا و امور مافوق طبیعى تأکید دارند. ما نماینده این سنّت هستیم و مى کوشیم این موضع را در بالاترین سطح علمى عرضه کرده، مدافع آن باشیم.در میان این گروه هاى مسیحىِ غربى دیدگاه هاى…