صفحه آرشیو

شیعه و مرید واقعی حضرت علی علیه السلام

شیعه و مرید واقعی حضرت علی علیه السلام

شیعه و مرید واقعی حضرت علی علیه السلام شیعه و مرید واقعی حضرت علی و مومن واقعی کیست؟ مرید حضرت علی علیه السلام کسی است که شیعه واقعی آن حضرت باشد و شیعه واقعی را امیرالمومنین علی علیه السلام اینگونه معرفی می کند: « شیعتنا المتباذلون فی…