شیوه های ارتباط شیعه با امام صادق (ع)
مشخصات کتاب:
نویسنده : غلامحسن محرمی
ناشر: ماهنامه کوثر، شماره ۴۰

عناوین اصلی کتاب شامل:
مقدمه؛ رابطه شیعیان با امام صادق (ع)؛ پاورقی