صفحه آرشیو

صحابي در لغت و اصطلاح به چه معناست؟

صحابی در لغت و اصطلاح به چه معناست؟

صحابی در لغت و اصطلاح به چه معناست؟ جواب: واژه «صحبت» در لغت به معناى معاشرت و یا ملازمت آمده است. گفته مى‏شود: «أصحبته صحبته صحبه فأنا صاحب» جمع این واژه: صحب، اصحاب و صحابه آمده است. راغب اصفهانى در«المفردات فی غریب القرآن»‏…