صفحه آرشیو

طالبان

جریان تکفیرى طالبان در افغانستان و جنایت‏هاى آنان‏

جریان تکفیرى طالبان در افغانستان و جنایت‏هاى آنان‏ عبدالمؤمن امینى* چکیده‏ با بررسى تفکرات و مبدأ شکل‏گیرى جریان جنبش تکفیرى طالبان دانسته شد که این گروه با اندیشه جزم‏گرایانه و سطحى و دانش ناچیز از شریعت، باورهاى وهابیت را با سنت…