مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: طباطبائی، سیدمحمدحسین

شیعه در اسلام

شیعه در اسلام

شیعه در اسلام
مشخصات کتاب:
سرشناسه : طباطبائی، سیدمحمدحسین، ۱۲۸۱ – ۱۳۶۰٫
عنوان و نام پدیدآور : شیعه در اسلام/ محمدحسین طباطبائی.
مشخصات نشر : قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۹٫
مشخصات ظاهری : [۲۵۶] ص.
فروست : دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم؛ ۸۷٫
شابک : ۶۰۰۰ ریال ؛ ۶۰۰۰ ریال (چاپ چهاردهم) ؛ ۲۴۰۰۰ ریال (چاپ بیست و دوم) ؛ ۵۵۰۰۰ ریال ( چاپ بیست و چهارم)
یادداشت : چاپ چهاردهم: ۱۳۷۹٫
یادداشت : چاپ هیجدهم: ۱۳۸۴٫
یادداشت : چاپ نوزدهم: ۱۳۸۵٫
یادداشت : چاپ بیست و دوم: بهار ۱۳۸۷٫
یادداشت : چاپ بیست و چهارم: پاییز ۱۳۹۱٫
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
موضوع : شیعه — عقاید
موضوع : شیعیان — تاریخ
شناسه افزوده : جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفترانتشارات اسلامی
رده بندی کنگره : BP211/5/ط۲ش ۹ ۱۳۷۹
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۴۱۷۲
شماره کتابشناسی ملی : م ۷۹-۲۵۷۹۷
عناوین اصلی کتاب شامل:
اشاره؛ مقدّمه دفتر؛ پیشگفتار به قلم یکی از شاگردان استاد؛ مقدمه؛ بخش اوّل : کیفیت پیدایش و نشو و نمای شیعه؛ بخش دوّم : تفکر مذهبی شیعه؛ بخش سوم : اعتقادات اسلامی از نظر شیعه دوازده امامی؛ خاتمه : پیام معنوی شیعه؛ فهرست مطالب

ادامه مطلب »