صفحه آرشیو

عاقبت به خیری و عاقبت به شری

عاقبت به خیری و عاقبت به شری

عاقبت به خیری و عاقبت به شری خلاصه پرسش آیا این ناعدالتی نیست که خدا برخی انسان‌هایی که با ایمان و عمل صالح زندگی کرده‌اند را عاقبت به شر و در طرف مقابل برخی انسان‌های ناسپاس و شرور را عاقبت به خیر کند؟ پرسش سلام؛ چرا بعضی…