صفحه آرشیو

عايشه چگونه شخصیتی داشته است

عایشه چگونه شخصیتی داشته است

عایشه چگونه شخصیتی داشته است سؤال کننده گرامی : قضاوت درباره عایشه ، از مسایلی است که شیعه و اهل سنت در آن اختلاف نظردارند .بنابراین به نظر می رسد قرآن کریم ( که مورد اتفاق فریقین است ) واحادیث قطعی و متواتر ( که حجیت آنها قابل انکار…