صفحه آرشیو

عبادت و اطاعت

عبادت و اطاعت

مسئله عبادت و اطاعت از نظر قرآن ( ۱ )

توحید در عبادتیکی از مطالبی که هیچ مسلمانی نمی تواند نسبت به آن شک و تردید به خود راه دهد، این است که عبادت (به معنای پرستش) فقط به خدا اختصاص دارد. قبلاً هم گفتیم لفظ «عبادت» در مقام اطلاق به همین معنی انصراف دارد و مختص کردن…

مسئله عبادت و اطاعت از نظر قرآن ( ۲ )

سجده برای غیر خدااز آن چه تا به حال گفتیم، روشن گردید که هر نوع خضوع و تذلل در برابر غیر خدا در صورتی که از طرف خدا نهی گردد، بدون تردید حرام و ممنوع است گرچه این خضوع به مرحله ی پرستش نرسد و از این نوع خضوع که شرعاً ممنوع و حرام است، یکی…