صفحه آرشیو

عبدالرزاق بن همام صنعانی

عبدالرزاق بن همام صنعانی

تشیع عبدالرزاق بن همام صنعانی (م ۲۱۱ه)

او یکی از بزرگان اهل حدیث است. ذهبی از او اینچنین یاد کرده است: «الحافظ الکبیر... صاحب التصانیف»() ذهبی از او به «امام» یاد نکرده! شاید اگر او متهم به تشیع نبود، ذهبی او را نیز با واژه‌ی امام یاد…