صفحه آرشیو

عبدالله بن سبا

آیا تشیع، زائیده عبدالله بن سباست؟

آیا تشیع، زائیده عبدالله بن سباست؟ طبری درباره این توهّم ساختگی می نویسد: «یک یهودی به نام عبدالله بن سبا در صنعا، در زمان عثمان اظهار مسلمانی کرد و در بین مسلمانان نفوذ نمود و شروع به رفت و آمد در شهرها و مراکز مسلمانان همچون شام، کوفه،…