صفحه آرشیو

عثمانیه

عثمانیه

عثمانیه و اصحاب حدیث (۳)

عثمانيه و اصحاب حديث قرون نخستين تا ظهور احمد بن‌حنبل با تأكيد بر سير اعلام النبلاء ذهبىخالد بن‌سلمة معروف به ابوسلمه مخزومى (م 132ق) از مخالفان اميرمؤمنان(علیه السّلام) بود. دربارة او آمده است: «كان مرجئاً يبغض علياً و ينال…

عثمانیه و اصحاب حدیث (۴)

عثمانيه و اصحاب حديث قرون نخستين تا ظهور احمد بن‌حنبل با تأكيد بر سير اعلام النبلاء ذهبى عثمانيه و اصحاب حديث شام شام به‌دست امويان فتح شد و از سال 16 هجرى به بعد معاويه بر آن حكومت مي‌كرد. اين حاكميت تا سال 60 هجرى، يعنى…

عثمانیه و اصحاب حدیث (۲)

عثمانيه و اصحاب حديث قرون نخستين تا ظهور احمد بن‌حنبل با تأكيد بر سير اعلام النبلاء ذهبىعمَر بن‌راشد و هشام بن‌حسّان دربارة صحابه مي‌گفتند: «ابوبكر، عمر و عثمان» و سپس ساكت مي‌شدند و يادى از على(علیه…

عثمانیه و اصحاب حدیث (۱)

عثمانيه و اصحاب حديث قرون نخستين تا ظهور احمد بن‌حنبل با تأكيد بر سير اعلام النبلاء ذهبى اشاره يكى از فرقه‌هاى به وجود آمده در نيمة نخست قرن اول هجرى عثمانيه بود. عثمانى‌مذهبان معتقد بودند خليفة سوم مظلوم كشته شده و امام…