صفحه آرشیو

عدالت در خانواده

عدالت در خانواده

قرآن و عدالت در خانواده

قرآن و عدالت در خانواده یکی از مفاهیم مهم و عام اخلاقی که در حوزه خانواده بخصوص در روابط بین زوجین به آن توصیه شده است، عدل می باشد. عدل از نظر لغوی به تسویه دو چیز اطلاق می شود (طریحی، ۱۳۷۵، ج۵: ۴۲۱)که بعضی ( ابن احمد، ۱۴۱۴، ج۲: ۳۸)نقیض…