صفحه آرشیو

عدم اختصاص غدیر به شیعه

عدم اختصاص غدیر به شیعه

عدم اختصاص به شیعه از جمله چیزهایی که موجب جاودانگی داستان غدیر گشته و مفاد آن را ثابت و محقق ساخته است، (عید) قرار گرفتن آن است. روز غدیر، عید به شمار آمده و روز و شب آن همراه با عبادت و خشوع و جشن و نیکی به ضعیفان و توسعه بر خود و…