صفحه آرشیو

عدم ازدواج حضرت معصومه

عدم ازدواج حضرت معصومه

عدم ازدواج حضرت معصومه (س) چرا حضرت معصومه ازدواج نکردند؟ نگوئید چون فردی که هم شأن ایشان باشد پیدا نشد؟ چه اشکلالی داشت با فردی پائین تر از خود ازدواج می کردند و او را به کمال می رساندند؟ در این که حضرت معصومه(س) ازدواج…