صفحه آرشیو

عدم اطاعت از علی علیه السلام و کفر به خدا

عدم اطاعت از علی علیه السلام و کفر به خدا

عدم اطاعت از علی علیه السلام و کفر به خدا آیا حدیث زیر صحیح هست: اطاعت از علی (ع) فروتنی و خضوع حقیقی است و عدم اطاعت از او، کفر به خداست؟ پاسخ اجمالی این حدیث از حیث محتوا صحیح است چون محتوای آن متواتر است، یعنی…