صفحه آرشیو

عرفان امام و منازل چهارگانه

عرفان امام و منازل چهارگانه

عرفان امام و منازل چهارگانه

بسم اللّه الرحمن الرحیمآنچه در آثار ادبی و عرفانی امام خمینی "قدس سره" در سالهای آخر عمر پر برکتش دیده می‏شود ـ چه به صورت اشعار، چه نامه‏ها و مکتوبات عرفانی ـ نشان از نوعی "شوریدگی" و "دلدادگی" و "عشق" می‏دهد.ابراز حالات…