صفحه آرشیو

عرفان حقيقى، عرفان دروغين

عرفان حقيقى، عرفان دروغين

عرفان حقیقى، عرفان دروغین

چندى است توجه برخى از جوانان به عرفان‏هاى هندى و فرقه‏ هاى صوفیانه جلب شده است؛ نظر اسلام درباره این فرقه‏ ها اعم از تصوف، درویشى، هندى و سرخ‏پوستى چیست؟پیش از پاسخ به پرسش شما مناسب است در ابتدا تعریف تصوف و عرفان و شرایط…