صفحه آرشیو

عرفان در ارتباط چهارگانه انسان

عرفان در ارتباط چهارگانه انسان

عرفان در ارتباط چهارگانه انسان

انسان با خویشتنانسان با خداانسان با جهان هستیانسان با همنوعان ۱ـ تعریف عرفان مثبت عرفان مثبت گسترش و اشراف نورانی "من انسانی" بر جهان هستی است به جهت قرار گرفتن من در جاذبه کمال مطلق که به لقأاللّه منتهی می‏گردد.منظور ما از عرفان…