صفحه آرشیو

عرفان وشریعت

عرفان وشریعت

آسیب شناسی معنویت گرایی (۱)

مقدمه یکی از مدخل های کتاب های اخلاقی فصلی است تحت عنوان « اصناف مغرورین » که در بخش مباحث مربوط به « غرور » قرار گرفته است . ابوحامد غزالی در فصل مهلکات احیاالعلوم پس از آنکه غرور را تحلیل کرده و خطرات آن را…

آسیب شناسی معنویت گرایی (۲)

جایگاه فقه در سلوک عرفانی خطر دیگری که در مسیر سلوک اخلاقی و معنوی وجود دارد خطر کنار گذاشتن احکام شرعی و روی آوردن به روش ها و شیوه های انحرافی است . برخی مدعیان کشف و شهود به بهانه اینکه « فقه » مقدمه سیرو سلوک است و نباید…

اعیان ثابته در عرفان اسلامى (۲)

نحوه چینش اعیان ثابته اعیان ثابته به لحاظ امکان وجود آثارشان در خارج یا عدم امکان آن به اعیان ممکنه و ممتنعه تقسیم مى شوند. اعیان این ویژگى را، به تبع اسماء پیدا مى کنند; زیرا آنها صور و مظاهر اسماء هستند. این اسماء خود دو دسته اند:۱٫ برخى…

اعیان ثابته در عرفان اسلامى (۳)

احکام و ویژگى هاى اعیان ثابته الف. عدمى بودن اعیان ثابته یکى از ویژگى هاى مهم اعیان ثابته عدمى بودن آنهاست. این کلام ابن عربى «الاعیان ما شمت رائحه الوجود» یکى از کلمات مشهور و در عین حال مشکل اهل عرفان است. کاشانى در لطائف ذیل…

حقیقت و شریعت در اسلام

در غرب معمولاً چنین شایع است که در قرآن هیچ مطلب صوفیانه و فلسفی موجود نیست و فیلسوفان و صوفیان چیزی از آن اقتباس نکرده اند. اما مسأله ی مورد بحث ما این نیست که مردم مغرب زمین در قرآن چه یافته اند یا چه نیافته اند بلکه می خواهیم آنچه را…

شناخت عرفانی در اسلام

۱٫ بین شناخت عرفانی فلسفه ی نبوی و پدیده ی کتاب مقدس « کتاب منزل»، رابطه ای اساسی برقرار است. از نظر فکر فلسفی، در مهد امت «اهل الکتاب»، مسأله ی وحی نبوی مسأله ای ممتاز است. فلسفه ی نبوی در اسلام شیعی پدیدار گردید و…

عرفان ابن عربی در پیوند با وقایع روزگار او

برای شناختِ سفرِ بی بازگشتِ ابنِ عربی از اندلس و مغربِ عربی، ناچار باید از یک سو نگاهی ژرف به اوضاع و احوالِ تاریخِ سیاسیِ دو سده یِ ششم و هفتم هجری/ یازدهم و دوازدهم میلادی داشته باشیم و از دیگر سو به اوضاع و احوالِ ویژه یِ اندلس. این نکته…

کفرو ایمان و موضع محیی الدین عربی

ما نمی خواهیم دید و دریافتِ خویش را از اوضاع و احوالِ تاریخی ای که شیخ اکبر در آن سخن گفته، بر تجربه هایِ او بار کنیم. خواسته ی ما بیش تر این است که آن اوضاع و احوالِ تاریخی را از چشمانِ شیخ و آن گونه که او بازنموده بخوانیم. شیخ در سالِ…

خلافت در نگاه محیی الدین عربی

با نگرشی به مفهوم زمان از منظر ویچه چیزی می تواند فتحِ مکّه در سده یِ هفتمِ میلادی را، پیوند دهد با باز پس گرفتن قدس از چنگِ رومیان در سده یِ دوازدهم، به دستِ صلاح الدّین ایّوبی؟ چه چیزی امروز و دیروز را در خود آگاه یا ناخود آگاه محیی الدین…

انسان آخرین کلمه خدا

منظر معرفتی ابن عربی به انسانداستانِ دلالت هایِ زبانی و لغوی در اندیشه یِ ابنِ عربی، به درستی آشکار نمی گردد جز با نشان دادن و باز نمودنِ جایگاه هستی شناختی و معرفت شناختیِ انسان. اهمیتِ باز نمودنِ جایگاه انسان نیز از این جاست که…