صفحه آرشیو

عرفان و حكمت اسلامى

عرفان و حكمت اسلامى

عرفان و حکمت اسلامى

پیشگفتار(۱) انسان ها درعرصه این جهان همانند توپ هاى رها شده در فضایند که انرژى هاى نهفته اى دردرون خودبراى پرواز به جهان لایتناهاى برین دارند،ولى جاذبه هاى لذایذ زمینى آنان را به حضیض جهان طبیعت مى کشاندوحرکتى سقوطى و انحطاط آور در…