صفحه آرشیو

عرفاوجهان هستی

عرفاوجهان هستی

محنت قرب

در بدو امر عامه گمان کنند که دوری از محبوب ناآرامی بیشتری دارد تا نزدیک بودن او، حال اینکه واقعیت بر خلاف آن است زیرا در دوری تنها یک ناراحتی وجود دارد و آن فقدان وصول است ولی در قرب و نزدیکی همواره ناراحتی ها و اضطراب های فراوان است از…

ساختار هستی در اندیشه ابن عربی

ساختارِ اندیشه یِ ابنِ عربی ویژگیِ به راستی کم یابی دارد که من، همانندی برایِ آن در اندیشه یِ هیچ اندیشمندِ دیگری سراغ ندارم. و آن این که پژوهشگر اندیشه هایِ او را از هر نقطه که آغاز کند، آن نقطه او را به همه یِ دستگاهِ فکریِ ابن عربی حوالت…

مراتب و مراحلِ آفرینش از نگاه ابن عربی (۲)

پدیده ها کلمه هایِ خدایندپدیده هایِ بیرونی (= موجوداتِ عینی) از آمیزش و همنشینیِ پاره ای از مراتبِ یاد شده یِ هستی پدید می آیند، مراتبی که خود در «عماء»(= نَفَسِ الهی) پدید آمده اند. و از همین جاست که پدیده هایِ بیرونی…