صفحه آرشیو

عروج حضرت عیسی به آسمان با بدن دنیوی

عروج حضرت عیسی به آسمان با بدن دنیوی

عروج حضرت عیسی به آسمان با بدن دنیوی خلاصه پرسش این‌که می‌گویند حضرت عیسی(ع) با همین بدن دنیوی به آسمان‌ها عروج کرده و در آنجا ساکن شده، آیا این بدن با آن عالم تناسب دارد؟ پرسش این‌که می‌گویند حضرت عیسی(ع) با همین…