صفحه آرشیو

عشق‌ در آيينه‌ عقل‌ و نقل‌

عشق‌ در آيينه‌ عقل‌ و نقل‌

عشق‌ در آیینه‌ عقل‌ و نقل‌

اشاره‌ عشق، کیمیای‌ جاودانه‌ است‌ که‌ می‌تواند هر مِسی‌ را به‌ زر تبدیل‌ کند. بقای‌ بشر، مرهون‌ وجود عشق‌ است؛ چنان‌ که‌ تجلی‌ بسیاری‌ از علوم،…