صفحه آرشیو

عشق و عقل، چگونگى ارتباط؟(قسمت اول)

عشق و عقل، چگونگى ارتباط؟(قسمت اول)

عشق و عقل، چگونگى ارتباط؟(قسمت اول)

عاقلان نقطه پرگار وجودند، ولىعشق داند که در این دایره سرگردانند بحث ارتباط عقل و عشق از مباحث شیرینى است که در ادبیات فارسى و عرفان اسلامى درباره آن بسیار سخن گفته شده است.در این باره سه نظر عمده در میان متفکران و عارفان…