صفحه آرشیو

عقبه‌ها

منظور از «عقبه‌ها» و «گردنه‌های دشوار» که در متون دینی از آنها یاد شده، چیست؟

پاسخ  واژه «گردنه»، به معنای راهی تنگ میان دو کوه است که عبور از آن دشوار باشد. در عربی نیز از آن به «عقبه» تعبیر می‌شود. این واژه در قرآن کریم در مورد تکالیف مهمی، مانند آزادی بردگان(لغو قانون برده‌‌داری) و غذا رساندن به نیازمندان، در…