صفحه آرشیو

علل انشعاب شیعه به فرق مختلف

علل انشعاب شیعه به فرق مختلف

علل انشعاب شیعه به فرق مختلف چرا شیعه به فرقه های متعدد منشعب شده؟ مگر پیامبر(ص) نام دوازده امام را ذکر نکرده بود؟ علل انشعاب شیعه به فرق و گروههای مختلف: سلسله علل و عواملى باعث مى شد که امر بر بعضى از شیعیان مشتبه شود و عده اى از آنها…