صفحه آرشیو

علم پزشکی

شیعه پاسخ می دهد

با توجه به بحران کرونا رابطه دین و علم را توضیح دهید؟ پاسخ : -دین نه تنها در برابر علم نایستاده بلکه همواره مشوّق آن هم بوده است؛ از این رو افرادی که با علم خویش ابتدا به خود و سپس به مردم خدمت می‌کنند، جایگاهی خاص نزد خداوند دارند.…