روز فطر از این رو عید قرار داده شد تا روز گردهمایی مسلمانان باشد، و در این روز گرد هم آیند … (کتاب من لایحضره الفقیه ، ج ۱ ، ص ۵۲۲ )