عذرخواهى، دلیل خردمندى است « عیون الحکم والمواعظ، صفحه ۳۵»