صفحه آرشیو

غدیر ، فراز مظلوم تاریخ

غدیر ، فراز مظلوم تاریخ

غدیر ، فراز مظلوم تاریخ مقدمه«مظلومیت» و «مظلوم واقع شدن»، صفتی است که همه ما به هنگام برخورد با آن، بی اختیار به یاد موجودی زنده (اعم از انسان و حیوان) می افتیم که از سوی موجودی همنوع و یا غیرهمنوع مورد ظلم واقع شده و به نحوی…